سرور اختصاصی ایران

VDS1

پردازنده 6
رم 12GB
دیسک 1/5 T SATA
ترافیک نامحدود
پورت 10

  • به تعداد مورد نياز ip
VDS2

پردازنده 8
رم 16GB
دیسک 2 T SATA
ترافیک نامحدود
پورت 10

  • به تعداد مورد نياز ip
VDS3

پردازنده 8
رم 12GB
دیسک 150 NVME
ترافیک نامحدود
پورت 10

  • به تعداد مورد نياز ip
VDS4

پردازنده 10
رم 16GB
دیسک 250 NVME
ترافیک نامحدود
پورت 10

  • به تعداد مورد نياز ip