سرور مجازی ایران - هارد ساتا

VPS T1
 • 1 CORE پردازنده
 • 1 GB رم
 • 40 GB دیسک
 • به تعداد مورد نیاز آی پی
VPS T2
 • 1 CORE پردازنده
 • 1 GB رم
 • 60 GB دیسک
 • به تعداد مورد نیاز آی پی
VPS T3
 • 2 CORE پردازنده
 • 2 GB رم
 • 80 GB دیسک
 • به تعداد مورد نیاز آی پی
VPS T4
 • 2 CORE پردازنده
 • 3 GB رم
 • 120 GB دیسک
 • به تعداد مورد نیاز آی پی
VPS T5
 • 4 CORE پردازنده
 • 4 GB رم
 • 180 GB دیسک
 • به تعداد مورد نیاز آی پی
VPS T6
 • 4 CORE پردازنده
 • 6 GB رم
 • 500 GB دیسک
 • به تعداد مورد نیاز آی پی
VPS T7
 • 4 CORE پردازنده
 • 8 GB رم
 • 500 GB دیسک
 • به تعداد مورد نیاز آی پی
VPS T8
 • 4 CORE پردازنده
 • 8 GB رم
 • 750 GB دیسک
 • به تعداد مورد نیاز آی پی